Odchodzimy bez testamentu

iwonaganczak

UMIERAMY BEZ TESTAMENTU, I CO DALEJ?

W moim poprzednim artykule informowałam Państwa, czym jest testament i dlaczego należy go sporządzić. Dzisiaj chciałabym rozwinąć ten temat i poinformować Państwa o skutkach braku testamentu po śmierci.
Jednym z mylnych i trwożących mitów jest to, że w takiej sytuacji cały nasz majątek przechodzi automatycznie na skarb państwa.
Jest to założenie błędne, jako że w takim przypadku, przepisy prawne w pierwszej kolejności określają sposób rozporządzania naszym majątkiem a nie jego natychmiastowe przejęcie. Majątek przechodzi na rzecz państwa w sytuacji, gdy zmarły nie pozostawiał po sobie żadnych żyjących krewnych; dotyczy to zarówno najbliższej rodziny jak też bardzo dalekich krewnych.
Mając na uwadze powyższe informacje należy jednak pamiętać, że brak testamentu po śmierci wiąże się z absolutnym brakiem kontroli nad sposobem rozdysponowania majątku po naszej śmierci.
Dla przykładu, prawo głosi, że w sytuacji, gdy po śmierci zostawiamy po sobie małżonka i dzieci, a wartość naszego majątku wynosi mniej lub dokładnie $200,000, małżonek otrzymuje nasz cały majątek, a dzieciom nic nie przysługuje.
W sytuacji, gdy zostaje po nas małżonek i dwoje lub troje dzieci, a pozostawiony majątek jest wartości $500,000, małżonek dziedziczy pierwsze $200,000, a pozostałe $300,000 zostaje podzielone pomiędzy małżonka i dzieci w proporcjach jedna trzecia, czyli $100,00 dla małżonka, a $200,000 zostaje podzielone równomiernie pomiędzy dzieci.
Podział majątkowy w sytuacji braku testamentu po śmierci będzie podyktowany specy-ficzną sytuacją rodzinną i przepisy prawne zadecydują o podziale majątku, bez względu na to czy w naszym odczuciu będzie to podział sprawiedliwy czy też nie.
Rozdysponowanie majątku bez testamentu może okazać się kłopotliwe w momencie, kiedy pozostawiamy po sobie nieletnie dzieci. Spadek, który przysługuje nieletnim dzieciom, zostaje wpłacony do sądu i jest zarządzany przez mianowaną przez sąd osobę lub insty-tucję, dopóty, dopóki dziecko lub dzieci nie osiągną pełnoletności. Jeśli żyjący rodzic chciałby w takiej sytuacji zarządzać majątkiem nieletniego dziecka, musiałby on lub ona ubiegać się sądownie o takie prawo. Nietrudno sobie wyobrazić, że w takiej sytuacji nasi najbliżsi mogliby się znaleźć nie tylko w trudnej sytuacji emocjonalnej, ale i finansowej, gdy dostęp do funduszy, które w tym momencie mogą być niezbędne do życia znajdują się poza ich zupełną kontrolą. Bardzo istotne jest również to, czy chcemy, aby dziecko otrzymało całą swoją cześć spadku w momencie uzyskania pełnoletności i miało prawo do rozporządza-nia nim w tak młodym wieku.
Dodatkową kwestią, którą należy uwzględnić podczas sporządzania testamentu, jest opieka prawna nad nieletnim dzieckiem w momencie śmierci obydwojga rodziców.
Testament pozwala nam, na wskazanie opiekuna dla pozostawionego dziecka, i pomimo, że nie jest to decyzja prawomocna, będzie ona brana pod uwagę przez sąd przy wyznaczaniu opiekuna dla nieletniego dziecka po śmierci rodziców.
Powyższe, to oczywiście tylko przykłady decyzji, które mogą być uwzględnione przez testament, a które, pozostawione losowi, będą zadecydowane zgodnie z procedura prawna. Wiele aspektów dotyczących dziedziczenia jest bardzo kompleksowych, dlatego przed spisa-niem testamentu wskazane jest zasięgnięcie porady prawnej, tak by spisany testament od-zwierciedlał nasze życzenia odnośnie podziału majątku i zabezpieczył naszych najbliższych w sposób przez nas zamierzony.

IWONA GANCZAK, Barrister & Solicitor

Artykuł nie jest  poradą prawną, a jego celem jest udzielenie ogólnych informacji.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ciekawostki. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.